Razvoj sistema za upravljanje kohezionom politikom

Značaj projekta

  • Naglašavanje važnosti Kohezione politike za budući socijalno-ekonomski razvoj Srbije;
  • Sprovođenje ovog projekta će pružiti podršku sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 22, kao i za aktivnosti koje vode ka zatvaranju Poglavlja 22 u pregovorima o pristupu;
  • Horizontalna priroda Poglavlja 22 (npr. važnost poglavlja za reformu javne uprave i za druga poglavlja).

Koheziona politika

Cilj kohezione politike je obezbeđivanje podrške državama članicama EU u unapređenju ekonomskog razvoja, smanjenju nezaposlenosti i poboljšanju konkurentnosti. Koheziona politika takođe obezbeđuje resurse za otklanjanja razlika u razvoju između različitih evropskih regija, u skladu sa principom solidarnosti. Da bi se pripremila za pravilno korišćenje instrumenata kohezione politike, buduće članice EU moraju  započeti s pripremama u ranoj fazi procesa učlanjenja u EU. Uspeh u upravljanju kohezionom politikom zavisi od nekoliko faktora stoga postoje velike razlike među državama članicama EU u pogledu njihove sposobnosti korišćenja EU sredstava.

Napredak u Poglavlju 22

Republika Srbija je prošla kroz nekoliko koraka u procesu pregovora o pristupanju EU u okviru poglavlja 22 koje se odnosi na oblast kohezione politike. Analitički pregled i procena usaglašenosti sa pravnom tekovinom EU, odnosno skrining za Poglavlje 22, obavljeni su 1. i 2. oktobra 2014. godine i 28. i 29. januara 2015. Kao rezultat procesa skrininga, Evropska komisija je izradila Izveštaj o skriningu navodeći da se Srbija ne može smatrati dovoljno pripremljenom za pregovore o ovom poglavlju i preporučuje kao merilo otvaranja izradu detaljnog akcionog plana kojim se postavljaju jasni ciljevi i vremenski okvir kako bi se ispunili zahtevi kohezione politike EU. Takođe, izveštaj o skriningu pružio je procenu stepena usklađenosti i kapaciteta za sprovođenje u kojima je Srbija delimično usklađena sa pravnom tekovinom u oblastima koje pokriva ovo poglavlje. Vlada Srbije je, pod vođstvom MEI, izradila Akcioni plan za poglavlje 22 koji je usvojen 4. aprila 2019. Akcioni plan pokriva sve glavne pod-oblasti iz Poglavlja 22: Zakonodavni okvir; Institucijalni okviri; Administrativni kapaciteti; Programiranje; Praćenje i vrednovanje; Finansijsko upravljanje i kontrola. 

Cilj projekta je da pripremi javnu upravu Srbije za efikasno sprovođenje kohezione politike EU u Republici Srbiji. 

Očekivani rezultati projekta:

  • Usvojen pravni i institucionalni okvir za sprovođenje kohezione politike EU.
  • Pripremljeni relevantni planski i programski dokumenti za kohezionu politiku EU.
  • Unapređeni kapaciteti institucija i tela imenovanih za sprovođenje kohezione politike, kao i partnera i potencijalnih korisnika na nacionalnom i podnacionalnom nivou, kroz programe za izgradnju kapaciteta.

Srbija je u ranoj fazi priprema što se tiče sprovođenja kohezione politike EU. Potrebno je rešiti određene nedostatke, posebno u vezi sa uspostavljanjem institucionalnog okvira i izgradnjom administrativnih kapaciteta. Međutim, iskustvo stečeno kroz upotrebu IPA instrumenta i njen doprinos razvoju struktura i mehanizama za implementaciju služi kao čvrsta osnova za buduće nadležnosti u okviru kohezione politike EU.

Last updated: 19. Oktobar 2021. 18:09